Å fortelle barnet om eggdonasjon: ja eller nei?

Å fortelle om eggdonasjon: ja eller nei? Er du usikker på om du bør fortelle familie, venner og ditt fremtidige barn om eggdonasjonen? Da bør du lese denne artikkelen!

Noen pasienter synes at det er en enkel sak å fortelle andre at barnet deres ble født etter eggdonasjon. Noen pasienter synes at det er vanskelig.

Å benytte seg av eggdonasjon er selvsagt en privatsak, og det varierer veldig hvem pasientene velger å fortelle det til. Det er sprikende meninger om eggdonasjon, og bare du kan avgjøre om du ønsker å si noe, og hvem, hvor og når dueventuelt skal fortelle om det.

Hvorfor i det hele tatt nevne eggdonasjon?

Personer som kan unnfange barnet sitt uten medisinsk hjelp, slipper å ta stilling til hva de skal fortelle om hvordan barnet kom til verden. Det blir tatt for gitt, både av foreldrene og alle de er omgitt av,at moren er genetisk knyttet til barnet hun har båret frem. Dersom moren er gift eller har partner, antar alle at han er barnets genetiske far.

Personer som unnfanger barnet sitt ved hjelp av eggdonasjon, lurer ofte på hva de skal fortelle, og hvem de skal si det til.

Det er mange du kanskje ønsker å informere om eggdonasjonen:

 • barnet
 • nær familie
 • andre slektninger
 • nære venner
 • omgangskrets, bekjente og naboer
 • kolleger og forretningsforbindelser
 • helsepersonale
 • myndighetene (f.eks. folkeregisteret)

Ved O.L.G.A. Fertility Clinic anser vi det som vår oppgave å gi pasientene informasjonen de trenger for å ta stilling til dette spørsmålet. 

Du velgerkanskje å si det til noen enkeltpersoner eller grupper, men ikke andre. Vi mener at du bør ha muligheten til selv å bestemme hvilken modell som passer for deres familieforhold.

Grubler du på om du bør si det til barnet eller ikke?

Få gratis veiledning!

Bør du fortelle barnet ditt at det ble unnfanget ved hjelp av eggdonasjon?

Det viktigste spørsmålet er om du skal fortelle barnet ditt at det er et donoregg-barn. Eggdonasjon er nesten aldri førstevalget som fremgangsmåte for å få barn, men det har positive sider ved seg. Et barn som er født etter eggdonasjon, kan stole på at det var høyt ønsket, i motsetning til mange barn som er unnfanget uten medisinsk hjelp. Foreldrene er som regel høyt motivert til å få barn og har ofte overvunnet mange hindringer for å få det til. Barn som er født etter eggdonasjon, er vanligvis høyt verdsatt og omgitt av kjærlighet. Dermed vil de antagelig få god mental og fysisk helse, og foreldrene støtter opp om dem under oppveksten. De etablerer gode forhold til andre og kan få mest mulig ut av livet.

De fleste organisasjoner for barnløse og de fleste fagfolk anbefaler at man er åpen og ærlig overfor barnet om hvordan det ble til, helt fra starten av. En positiv, dagligdags tilnærming hjelper et lite barn med å forstå at det er veldig høyt elsket, for mamma og pappa måtte virkelig anstrenge seg for å lage en baby.Etter hvert kan du gi mer informasjon, som er tilpasset alderen til barnet ditt. Det finnes barnebøker som du kan ta i bruk for å forklare den helt spesielle måten barnet ble unnfanget på.

Lurer du på hvordan og når du skal si det til barnet?

Få gratis veiledning!

Kanskje du foretrekker å ikke fortelle barnet at det er et donoregg-barn, og det finnes gode argumenter for det også. Du tror kanskje at barnet ditt vil føle seg usikkert og forvirret dersom det får vite at mamma ikke er genetisk mor. Eller kanskje åpenhet vil føre til at barnet ønsker å finne eggdonoren. Det kan være at du ikke har fortalt nære venner eller familiemedlemmerom behovet for eggdonasjon, og da ønsker du kanskje ikke å fortelle det i etterkant. En annen grunn til å la være å si det er at du vil unngå ufølsomme kommentarer eller spørsmål til deg eller barnet om hvem som er den ”egentlige" moren.

Bør du fortelle andre om eggdonasjonen?

Bør du fortelle andre om eggdonasjonen? Noen mottakere av donoregg snakker ikke om eggdonasjonen med andre enn partneren sin. Andre forteller det kun til utvalgte personer, og for noen faller det naturlig å snakke om saken med alle. I dag er stadig flere mer åpne om barnløshet, delvis fordi bevisstheten om temaet har økt. Mange tidsskrifter og aviser har publisert artikler om barnløshet og eggdonasjon. Vedvarende omtale bidrar til at folk blir mer velvillig innstilt til saksområdet. Men vi er alle forskjellige, og samme løsning passer kanskje ikke for alle.

Vi har satt opp en rekkeargumenter for og imot åpenhet, som folk har delt med oss, slik at du kan ta stilling til dette for din egen del.Vi har samlet dem i løpet av 20 år med omfattende undersøkelser.

Argumenter for åpenhet om eggdonasjon:

 • mottakere av donoregg følte ikke at eggdonasjon var noe å skamme seg over
 • de ønsket å få støtte fra familie og venner
 • familie og venner kjente allerede til fertilitetsproblemene deres
 • de ønsket ikke å ha hemmeligheter innen familien
 • de ønsket ikke å risikere at barnet ved uhell fikk vite at det var et donoregg-barn
 • de ønsket å forsikre barnet sitt om at det var høyt ønsket
 • de mente at barnet hadde rett til å få vite om opprinnelsen sin
 • de ville forsikre barnet om at det ikke kom til å få en bestemt arvelig sykdom
 • barnets sykehistorie eller medisinske behandling kunne bli skadelidende dersom barnets leger ikke fikk korrekte opplysninger

Argumenter mot åpenhet om eggdonasjon:

 • frykt for å bli misforstått av de man er omgitt av
 • en holdning om at fertilitetsproblemer er en privatsak
 • skam eller skuffelse over behovet for behandling med eggdonasjon
 • et ønske om å unngå spørsmålet om hvem som er barnets “egentlige” mor
 • barnets trivsel (for å unngå at noen behandler det som annerledes)
 • religiøse/kulturelle betingelsersom kan medføre sosial ekskludering
 • et ønske om å glemme behandlingen med eggdonasjon og alle vanskelighetene i forkant av den

Grubler du på om du bør si det til barnet eller ikke?

Få gratis veiledning!

Hva mener fagfolk?

Hva mener fagfolk? Den etiske komiteen i American Society for Reproductive Medicine (ASRM) anbefaler på det sterkeste at foreldre forteller barnet sitt at det ble født etter behandling med donoregg. Den etiske komiteen i American Society for Reproductive Medicine (ASRM) anbefaler på det sterkeste at foreldre forteller barnet sitt at det ble født etter behandling med donoregg. Komiteen mener også at det er til barnets beste at det får opplysninger om eggdonorens ikke-identifiserbare karaktertrekk. Dersom alle parter er enige om det, anbefaler de også at barnet får personopplysninger om eggdonoren. Samtidig fastslår komiteen at dette i høyeste grad er en personlig avgjørelse som bare foreldrene kan ta. (ASRMs etiske komité, 2004).

The Task Force on Ethics and Law i European Society for Human Reproduction (ESHRE) foreslår en todelt fremgangsmåte. Eggdonoren får to alternativer, enten å være åpen eggdonor som kan kontaktes, eller helt anonym eggdonor som ikke kan kontaktes. Eggmottakerne får velge mellom disse to gruppene av eggdonorer. Så når eggdonoren velges ut, tas det hensyn til både eggdonors og eggmottakers ønsker. (ESHRE Task Force on Ethics and Law, 2002). Hvorvidt denne fremgangsmåten kan følges, vil imidlertid avhenge av lovgivningen i hvert enkelt land.

I enkelte land er ikke anonym donasjon tillatt, selv om det i noen tilfeller har vært det tidligere. Det betyr at barn som er født ettersæd- eller eggdonasjon, kan innhente personopplysninger om sæd- eller eggdonoren når de når en viss alder. Det forutsetter selvsagt at barna er informert om at de ble unnfanget på den måten. De fleste land overlater til foreldrene å fortelle om det. Enkelte spesialister mener at par som har unnfanget et barn ved hjelp av sæd- eller eggdonasjon, bør fortelle barnet om det når det når en viss alder. En undersøkelse i Storbritannia viste at barn som lette etter informasjon om donoren sin, først og fremst var nysgjerrige på om de fant noen fellestrekk ved utseende og væremåte. De ønsket i mindre grad å etablere noe langsiktig forhold. (Howe et al., 2000).

Vi er den eneste eggdonasjonsklinikken i Europa som gir mottakerne av donoregg mulighet til å fortelle barnet sitt så mye som mulig om eggdonoren. Selvsagt bare dersom de ønsker å fortelle noe, og på tidspunktet de mener er passende. Hver enkelt eggdonor har skrevet et brev til deg og ditt fremtidige barn. Der forklares det hvilke personlige motiver som lå bak valget om å bli eggdonor. Alle eggdonorer ved klinikken vår har egne barn, og det viktigste for dem er den største gaven man kan få her i livet – et barn, en mulighet til å bli mor. Du er hjertelig velkommen til åta kontakt med oss, så får du innloggingsinfo og kan lese livshistorien til hver enkelt eggdonor. Der er det informasjon om utdannelse, familie, hobbyer og interesser, og du får se deres egne bilder. Om du blir mor ved hjelp av et donoregg, får du muligheten til å lagre og ta vare på all denne informasjonen, slik at du kan dele den med barnet ditt om og når du synes at tiden er inne. 

Ønsker du å se oversikten vår over eggdonorer?

Registrer deg nå

De som taler for åpenhet, hevder at alle mennesker har en grunnleggende interesse for, og rett til å kjenne til, sitt genetiske opphav. Det er sentralt i den personlige utviklingen. De mener også at å fortelle om eggdonasjonen er viktig for åpen og rettferdig samhandling med barnet. Åpenhet om eggdonasjonen bidrar til å unngå hemmelighold innen familien. Det kan lett oppstå spenninger i forholdet mellom familiemedlemmer med og uten kjennskap til at barnet ble unnfanget ved eggdonasjon. I tillegg unngår man at barnet får vite om eggdonasjonen ved uhell, for eksempel når det overhører en samtale eller familiekrangel, dersom det blir fortalt om den i ung alder. Til sammenligning har mange adopterte barn blitt veldig opprørt og forvirret, dersom de i utgangspunktet ikke har kjent til sannheten. De har reagert sterkt på hemmeligholdet og følt det som et tillitsbrudd at de ikke har blitt fortalt noe. Det kan være en langt større følelsesmessig påkjenning enn om de hadde blitt forelagt fakta.

Samtidig er det slik at dersom foreldrene ikke er åpne om eggdonasjonen, kan de holde fertilitetsproblemene sine hemmelig. Det kan være viktig for dem av flere grunner. De kan være engstelige for at barnet vil avvise en ikke-genetisk forelder, eller at andre familiemedlemmer vil reagere negativt. Dette gjelder særlig dersom sæd- og eggdonasjon ikke er kulturelt akseptert. Også i miljøer hvor det er forståelse for eggdonasjon, kan du føle at du og/eller barnet ditt vil bli sett på med andre øyne, eller til og med bli sett ned på. Straks saken blir kjent, vet du ikke hvem som kjenner til den, og hvem som ikke gjør det. 

Russland er et konservativt land, særlig når det gjelder familieforhold. Mange av pasientene våre foretrekker å ikke avsløre eggdonasjonen. Ved klinikken vår er det et absolutt krav at pasientenes privatliv blir respektert, og all informasjon om dem er konfidensiell.

Likheter og forskjeller mellom eggdonasjon og adopsjon

Ved eggdonasjon er faren genetisk forelder. Moren er ikke genetisk forelder, men helt klart biologisk forelder. Ved adopsjon har barnet to sosiale foreldre. De er hverken genetiske eller biologiske foreldre til det adopterte barnet! Et adoptivbarn er allerede et etablert individ når det blir en del av en familie. Adoptivbarnet kunne ikke bo hos én familie, så det blir adoptert av en annen, og det kan få behov for detaljert informasjon om bakgrunnen sin. Avhengig av adoptivbarnets omstendigheter og eventuelle negative opplevelser kan terapi bli nødvendig for å sikre barnets psykiske helse.

Etter en eggdonasjon blir imidlertid barnet båret frem i sin fremtidige mors kropp og blir et høyt elsket familiemedlem allerede før det blir født.

Ønsker du å ta opp situasjonen din og se hvordan vi kan hjelpe deg?

Få en gratis konsultasjon!

Contact us now! Get a free consultation!

 • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Live Birth or Money Back

Fertility Treatment with Guarantee

Find Out More
Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Our Webinars

By Dr. Elena Lapina
Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

View Now Free

Dr. Alena Egorova with baby Alice born a year ago with help of ICSI. Her dear Mom Anna (@eggdonationblog) is our great Egg Donation Team Leader since 2011, our renowned egg donor 2008-2010. Anna is good to talk to since she has been through both: being an egg donor and ICSI patient.


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017Watch video about our Team!Join Our Webinars. Find out more!