Berättar barnet om äggdonation: ja eller nej?

Hur man berättar för barn som skapats av donerade ägg om deras tillkomst genom äggdonation Är du orolig för att berätta för din familj, vänner och framtida barn om äggdonationen? Då är denna artikel för dig!

Vissa patienter har lättare och andra har svårare att berätta att deras barn blev till genom äggdonation.

Att använda äggdonation är naturligtvis en privat och känslig fråga och hur mycket patienter väljer att berätta för sin omgivning varierar. Uppfattningen om äggdonation varierar kraftigt och bara du kan besluta om för vem, var och när du ska berätta.

Varför nämna äggdonation över huvud taget?

Människor som får barn utan medicinsk hjälp funderar sällan på hur och för vem de ska berätta om hur deras barn kommit till världen. Det tas för givet av omgivningen att modern har en genetisk koppling till barnet. Om mamman har en make eller partner antar man att han är den biologiska fadern.

Bland människor som får sina barn genom äggdonation är det däremot vanligt att fundera mycket på vad man ska säga och vem man ska berätta för.

Det finns flera kategorier av människor som du kanske vill berätta om äggdonationen för:

 • Barnet självt
 • Nära familjemedlemmar
 • Mer avlägsna familjemedlemmar
 • Nära vänner
 • Mer avlägsna vänner, bekanta och grannar
 • Kollegor och affärsrelationer
 • Medicinsk personal
 • Myndigheter

Hos O.L.G.A. Fertility Clinic anser vi att det är vår uppgift att ge patienterna den information de behöver för att överväga frågan noggrant. 

Du kan välja att berätta för vissa personer eller vissa typer av människor, men inte för andra. Vi tror att du själv kan avgöra vad som passar dig bäst.

Funderar du på om du ska berätta för barnet eller inte?

Få gratis rådgivning!

Bör du berätta för ditt barn att han/hon blivit till genom äggdonation?

Den viktigaste frågan är om du bör berätta för ditt barn att han/hon är en ”äggdonationsbebis”. Äggdonation är nästan aldrig förstahandsvalet när man vill skaffa barn, men det kan ses som positivt. Till skillnad från ett stort antal barn som föds utan medicinsk hjälp, så kan alla barn som föds via äggdonation vara säkra på att han eller hon är mycket önskad. Föräldrarna till dessa barn tenderar att vara starkt motiverade och har vanligtvis övervunnit många hinder för att få barn. Barn födda genom äggdonation är oftast mycket väl omhändertagna och omgivna av mycket kärlek. På grund av detta kommer de sannolikt att växa upp med god psykisk och fysisk hälsa, få bra stöd av sina föräldrar under hela sin barndom och förmågan att skapa goda relationer med andra människor och göra det bästa av sina liv.

Råden från de flesta fertilitetsorganisationer och yrkesverksamma är att vara öppen och ärlig gentemot barnet om dess ursprung redan från början. Genom att föra ut budskapet positivt och på ett normaliserande sätt kan du hjälpa det lilla barnet att förstå att det är speciellt älskat, eftersom mamma och pappa var tvungna att få hjälp med att göra en bebis. Med tiden kan du lägga till mer relevant information som är anpassad till ditt barns utveckling. Det finns också böcker som du kan använda för att förklara det mycket speciella sätt på vilket barnet blev till.

Undrar du hurdu ska berätta för barnetoch när?

Få gratis rådgivning!

Du kanske ändå föredrar att inte berätta för ditt barn att han/hon är en ”äggdonationsbebis”, och det finns goda anledningar till det. Ni kanske tänker att barnet kommer att bli osäkert och förvirrat om du förklarar att mamma inte är hans eller hennes genetiska mor, eller att barnet kommer att söka efter äggdonatorn. Du kanske inte har berättat för dina nära vänner och familj om behovet av äggdonation, och då blir det förstås svårare att berätta för dem senare. Ett ytterligare skäl till att inte berätta är att du vill undvika okänsliga kommentarer eller frågor till dig och/eller barnet om vem som är den ”riktiga” mamman.

Ska du berätta för andra människor om äggdonationen?

Ska du berätta för andra människor om äggdonationen? Vissa äggmottagare talar inte om äggdonationen med någon annan än sin partner, medan andra väljer ut några som de berättar för eller är helt öppna och berättar för alla. Tendensen i dag är att man är mer öppen om infertilitet, vilket delvis beror på en generellt ökad medvetenhet. Många medier har publicerat artiklar om barnlöshet och äggdonation, vilket bidrar till att göra människor mer öppna för de aktuella frågorna. Samtidigt är vi alla olika individer och samma lösning är sällan lämplig för alla.

För att hjälpa dig att hitta ditt eget förhållningssätt har vi listat några olika orsaker till att människor väljer att berätta för andra eller inte. Underlaget har sammanställts utifrån omfattande forskning under de senaste 20 åren

Anledning till att berätta om äggdonation:

 • äggmottagarna fann ingen anledning till att skämmas över äggdonationen
 • de ville få stöd från familj och vänner
 • familj och vänner kände redan till deras infertilitetsproblem
 • de ville inte ha några hemligheter inom familjen
 • de ville inte riskera att barnet av en slump fick informationen om att han/hon var ett ”äggdonatorbarn”
 • de ville försäkra sitt barn om att han/hon verkligen var önskat
 • de tyckte att barnet hade rätt att få information om hans/hennes ursprung
 • de ville att barnet skulle veta att det inte fanns någon risk att få en viss ärftlig sjukdom
 • barnets sjukdomshistoria eller behandling kunde äventyras av att en läkare inte fick korrekt information

Skäl som talar emot att berätta om äggdonation:

 • ädsla för att bli missförstådd av de som finns runt omkring
 • övertygelsen om att infertilitet uteslutande är ett personligt problem
 • förlägenhet eller sorg över behovet av behandling med äggdonation
 • önskan att undvika frågan om vem som är den "riktiga" mamman
 • barnets välbefinnande (för att undvika att barnet behandlas som "egendomlig av andra människor")
 • religiösa eller kulturspecifika motiv (som leder till bristande acceptans inom gruppen)
 • vill glömma behandlingen med äggdonation och de svårigheter som ledde fram till den

Funderar du på om du ska berätta för andra eller inte?

Få gratis rådgivning!

Vad säger professionella inom området?

Vad säger professionella inom området? Den etiska kommittén AmericanSociety for ReproductiveMedicine (ASRM) stöder principen att föräldrarna bör berätta för sina barn att de kommit till med hjälp av donerade ägg. Den etiska kommittén American Society for Reproductive Medicine (ASRM) stöder principen att föräldrarna bör berätta för sina barn att de kommit till med hjälp av donerade ägg. Kommittén anser också att man bör informera barnet om icke-identifierbara egenskaper hos äggivaren, för barnets bästa. Dessutom, i de fall då alla parter når en överenskommelse, rekommenderas det att man lämnar ut personlig data om äggivaren. Kommittén inser dock att detta beslut är av väldigt personlig karaktär och att det endast kan avgöras av föräldrarna själva (ASRM etikkommittén, 2004).

Arbetsgruppen för etik och lag för det europeiska samhället för mänsklig fortplantning (ESHRE) föreslår ett förfarande med "dubbla spår". Det innebär att äggdonatorn under proceduren får två alternativ: att delta i programmet antingen som identifierbar/kontaktbar eller som helt anonym/icke-kontaktbar äggivare. En mottagare av donerade ägg har också rätt att välja mellan dessa två grupper av äggdonatorer. Så när man väljer en äggdonator bör alla önskemål som uttalats av äggivare och mottagare av donerade ägg beaktas. (ESHRE arbetsgrupp om etik och juridik, 2002). Om detta förfarande används beror på lagstiftningen i varje enskilt land.

I vissa länder är anonym donation inte längre tillåtet. Det betyder att barn som föds via sperma- eller äggdonation kan få personlig information om sina ägg- eller spermagivare när de når en viss ålder. Men för att detta ska ske måste barnen först vara medvetna om hur de blev till. De flesta länder lämnar beslutet om att berätta till föräldrarna. Men många experter tycker att föräldrar som fått barn genom ägg- eller spermadonation bör berätta det när barnet når en viss ålder. En undersökning som gjorts i Storbritannien visar att barn som sökte information om sina givare i första hand var nyfikna på utseendet och egenskaper som de kanske delade, snarare än att etablera långsiktiga relationer (Howe et al., 2000).

Vi är den enda äggdonationskliniken i Europa som erbjuder våra äggmottagare den unika möjligheten att berätta så mycket som möjligt om äggdonatorn för sina barn. Naturligtvis bara om de vill berätta och vid den tidpunkt de finner lämplig. Varje äggdonator har skrivit ett brev till dig och ditt framtida barn som förklarar vilka personliga motiv som gjort att hon blivit äggdonator. Varje äggdonator på vår klinik har egna barn och värderar mer än någon annan gåva i livet – en bebis, möjligheten att bli mor. Du är mycket välkommen att kontakta oss ​​för att få dina inloggningsuppgifter och läsa mer om varje äggdonators livshistoria, utbildning, familjer, fritidsintressen samt se deras egna bilder... Om du i framtiden blir mamma med hjälp av donerade ägg har du möjlighet att behålla alla dessa uppgifter, för att kunna berätta för ditt barn om och när du vill göra det.

Vill du se vårt äggdonatorregister?

Registrera dig nu!

De som tycker att man ska berätta för barnet hävdar att varje människa i grunden är intresserad av och har rätt att få kännedom om sitt biologiska ursprung, eftersom det har en central plats i den personliga utvecklingen. De menar också att utlämnandet av fakta om äggdonationen är en viktig del av en öppen och rättvis interaktion med barnet. Bland annat hjälper informationen om äggdonationen till att undvika sekretess i familjelivet, vilket kan skapa spänningar i förhållandet mellan de familjemedlemmar som känner till äggdonationen och de som inte gör det. Om man berättar tidigt för barnet att det blivit till genom äggdonation undviker man dessutom risken att barnet får reda på det av en slump, till exempel när det råkar höra ett samtal eller under en familjediskussion. Detta har hänt många adopterade barn, som har blivit väldigt upprörda och förvirrade av att föräldrarna inte berättat sanningen tidigare. Deras förbittring över hemlighetsmakeriet och besvikelsen de kan känna över att inte ha fått veta, kan ha mycket större känslomässiga effekter än om de helt enkelt fått höra fakta i tidig ålder.

Genom att hålla äggdonationen hemlig blir det dock möjligt för föräldrarna att hålla sin infertilitet hemlig, vilket kan kännas viktigt för dem av olika skäl. Som till exempel en oro över att barnet skulle avvisa den icke-genetiska föräldern eller en rädsla för reaktioner från familj och släkt i synnerhet i kulturer där ägg- eller spermiedonation ses som oacceptabelt. Även i sociala sammanhang där äggdonation är ett känt begrepp kan du uppleva att du och/eller ditt barn bemöts annorlunda eller kanske till-och-med ses ner på. Och när väl informationen når det offentliga rummet så vet du inte vem som vet och vem som inte gör det. 

Ryssland är ett konservativt land, särskilt inom de områden som handlar om familjen. Många av våra patienter föredrar därför att hålla frågan om äggdonation helt privat. Mer än något annat i vår kliniska praktik respekterar vi integriteten för våra patienter och den medicinska sekretessen för all deras data.

Likheter och skillnader mellan äggdonation och adoption

Vid äggdonation är pappan en genetisk förälder medan mamman inte är det, men definitivt en biologisk förälder. Vid adoption är både mamman och pappan sociala föräldrar. De är varken genetiska eller biologiska föräldrar till adoptivbarnet! Ett adoptivbarn blir medlem i en familj som redan existerande individ. Beroende på det adopterade barnets situation och ev. tidigare trauman, kan behandling vara nödvändigt för att uppnå god psykisk hälsa.

I fallet med äggdonation vårdas barnet av sin framtida moders kropp från ett mycket tidigt stadium och blir en del av familjen redan innan barnet är fött.

Vill du diskutera din situation och se hur vi kan hjälpa till?

Få gratis rådgivning!

 

Kontakta oss nu! Få en gratis konsultation!

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Media & Press

VG.no, Norway | 30 March 2024 | Nora Thorp Bjørnstad | Fredrik Solstad (Photo) | Translation to English: Anna Svarynskaya

Read more

Read more

Tara (Sweden) | By Anna-Maria Stawreberg | Translation from Swedish by Anna Svarinskaya

Read more

Success Stories

Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Watch video about our Team!